SUNNY FINANTS OÜ HINNAKIRI
Kehtib alates 1. jaanuarist 2013

JOOKSEV RAAMATUPIDAMINE

Algdokumentide hulk kuus:Hind (EUR) ilma k/m.
029
1 – 542
6 – 1579
16 – 25104
26 – 35123
36 – 50156
51 – 75203
76 – 100249
101 – 125295
126 – 150334
151 – 200397
201 – 250444
251 - 300486
301 – 350525
351 – 400563

•   Algdokumentide hulka loetakse ka ostu- ja müügiarvete tasumistest ja laekumistest tekkivad kanded
•   Eeldab igakuist, mitte igapäevast, raamatupidamisarvestust
•   Algdokumentidele, mis on seotud mahukamate lepingutega (näiteks kinnisvara, laen või firma ost/müük), kehtib lisatasu

Jooksev raamatupidamine hõlmab järgnevat:

•   Igakuine kasumiaruande ja bilansi koostamine ning edastamine kliendile
•   Deklaratsioonide täitmine ja edastamine Maksu- ja Tolliametile

RAAMATUPIDAMINE, LISATEENUSED

TeenusHind ilma k/m
Väljamaksete ettevalmistamine Internetipangas5 EUR /väljamakse
Majandusaasta aruande koostamine42 EUR/tund raamatupidaja;
70 EUR/tund pearaamatupidaja
Suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga42 EUR/tund
Aruandva isiku kuluaruande ja lähetusaruande koostamine3 EUR/kanne
Eelmiste aastate raamatupidamise algdokumentide ajutine hoidmine5 EUR/arhiivikast/kuu
Eesti Panga ja Statistikaameti aruannete ja lisaaruannete täitmine ning edastamine42 EUR/tund
Raamatupidamise sise- eeskirjade ja kontoplaani koostamine42 EUR/tund
Raamatupidamise taastamine ning eri- ja lisatööd42 EUR/tund raamatupidaja;
70 EUR/tund pearaamatupidaja
Finantsnõustamine ja -analüüs70 EUR/tund
Krediidihaldus42 EUR/tund
Nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega42 EUR/tund
Nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega42 EUR/tund
Aadressi teenus21 EUR/kuu
Palgad – töötasu ning sellega seotud maksude arvestamine25 EUR esimese töötaja kohta;
8 EUR iga järgmise töötaja kohta

 

RAAMATUPIDAMISTEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Tallinnas, 01.01.2011.a

1. Mõisted

1.1. Klient – Sunny Business Services’ga Teenuste osutamise raamlepingu kaudulepingulistes suhetes olev juriidiline isik;

1.2. Täitja – Sunny Business Services kaubamärgi all tegutsev Sunny Team OÜ;

1.3. Leping – Teenuste osutamise raamleping koos lisadega, mis on sõlmitud Kliendi jaTäitja vahel;

1.4. Teenus – Käesolevas üldtingimuste punktis 2. kirjeldatud teenused;

1.5. Hinnakiri – Täitja kehtiv hinnakiri, millega saate tutvuda siin.

2. Teenuse kirjeldus

2.1. Täitja osutab Kliendile raamatupidamisteenust lähtudes Kliendi poolt Täitjale esitatavastinformatsioonist ja dokumentidest ning vastavuses Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2.2. Täitja poolt igakuiselt ja püsivalt osutatav Teenus sisaldab üldjuhul käesolevas punktisloetletud raamatupidamisteenuseid, kui ei ole kokku lepitud teisiti:

2.2.1. Bilanss (programmist väljatrükk) 1 kord kuus tellimisel;

2.2.2. Kasumiaruanne (programmist väljatrükk) 1 kord kuus tellimisel;

2.2.3. Ostu- ja müügireskontro väljatrükk tellimisel;

2.2.4. Töötasu arvestus 1 kord kuus;

2.2.5. Põhivara arvestus kord aastas;

2.2.6. Üksikisiku tulumaksu arvestus ja aruandlus maksuametile väljamaksele järgnevakuu 10. kuupäevaks;

2.2.7. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmaksu ja pensionikindlustuse arvestus jaaruandlus väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäevaks;

2.2.8. Kuu kokkuvõte riigimaksudest, mis kuuluvad tasumisele, s.h. on näidatud maksudetasumise tähtajad, tasumisele kuuluvad summad, ülekandekontod ja viitenumbrid;

2.2.9. Käibemaksu arvestus ja aruandlus 1 kord kuus;

2.2.10. Majandusaasta aruande koostamine;

3. Teenuse osutamise tingimused

3.1. Täitja kasutab Teenuse osutamiseks oma töövahendeid.

3.2. Täitja kohustub Teenuse osutamisel kasutama piisavat kvalifikatsiooni omavat tööjõudu.

3.3. Täitja nimetab Lepingu sõlmimisel, Lepingu täitmisel ja Teenuse osutamisel Kliendijaoks kontaktisiku(d) kirjaliku teatisega. Klient vormistab kirjalikul teatisel nimetatudisikud e-teenuse kasutajaks Maksu- ja Tolliametis. Kontaktisiku(te) muutumisest teavitabTäitja Klienti kirjalikult.

3.4. Klient kohustub esitama Täitjale dokumendid ja informatsiooni, mis on vajalik Teenuseosutamiseks. Eelmise kalendrikuu dokumentide esitamise viimane tähtaeg on järgmisekuu 5. tööpäev. Klient vastutab, et dokumendid ja informatsioon on tõesed jaesitatakse Teenuse osutamiseks õigeaegselt. Paranduste sisseviimisele kulunud aeg võib tuua kaasa täiendava arve. Dokumentide üleandmise kohtavormistatakse vajadusel vastav akt.

3.5. Klient kohustub teavitama Täitjat kõikidest Lepingu täitmist puudutavatest asjaoludest.

3.6. Täitja kohustub Teenuse osutamisel järgima seaduses sätestatud tähtaegu ning tagamaTeenuse osutamise selliselt, et seaduses sätestatud tähtaegu ei rikutaks. Täitja eivastuta tähtaegade rikkumise eest juhul, kui tähtaegu on rikutud põhjusel, et Klient ei oleõigeaegselt esitanud Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.

3.7. Klient kohustub mitte looma töösuhteid otseselt ega kaudselt Täitja töötajaga Lepingukehtivuse ajal ja/või peale Lepingu lõppemist 6 (kuue) kuu jooksul. Kohustuse rikkumisekorral on Täitjal õigus nõuda leppetrahvi Hinnakirjas või Lepingu lisas määratletudraamatupidamisteenuse igakuise püsitasu 6 (kuue) kordses summas, kuid mitte vähemkui 3200 (kolmtuhat kakssada) eurot.

3.8. Täitja kohustub osutama Teenust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas Eesti Raamatupidamistoimkonna juhenditele ja vastavuses ajakohaste seaduste tõlgendustega.