Valmisfirma – Firma asutamine

Valmisfirma e ettevõtte asutamise hinnad sõltuvad asutajate arvust ja osa/aktsiakapitali suurusest. Esialgsed hinnad on toodud meie hinnakirjas. Kui asutatav ettevõte hakkab kasutama meie raamatupidamisteenust, siis pakume asutamisteenuselt hinnasoodustust kuni 1000 kr.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Äriplaanide koostamine

Iga äriidee vajab põhjalikku läbimõtlemist. Seepärast koostatakse enne uue firma asutamist või uue projekti käivitamist äriplaan. Äriplaani koostamine on enne ettevõtlusega alustamist äärmiselt oluline, sest see annab ettevõtjale ülevaate äriprojekti finantsvajadusest ning võimaldab planeerida tegutsemise strateegia. Tavaliselt koostatakse äriplaan potentsiaalsetele investoritele, pankadele, riskifondidele või erinevatele rahastamisfondidele, aga ka stardikapitali ja muude toetuste saamiseks Euroopa Liidu struktuurfondidest, mida vahendavad Ettevõtluse Arenduse Sihtasutus (EAS), Töötukassa ja muud asutused. Kuid ei tohi alahinnata ka selle rolli juhtimisinstrumendina – aitab ju see nii planeerida, kui ka kontrollida äritegevust. Äriplaan on vajalik selleks, et ettevõtte juhtidel oleks olemas tegevuskava, mille abil saaks võrrelda ettevõtte tegelikku arengut planeerituga. Samuti saab äriplaani põhjal langetada juhtimis- ja rahastamisotsuseid.
Äriplaani eesmärgiks on hinnata äriidee tasuvust, tuua välja võimalikud riskid ja kitsaskohad ning näidata ära riskide vähendamise ning probleemide lahendamise võimalused. Kui idee on põhjalikult läbi kaalutud, siis ka äriprojekti käivitamine sujub ühtlasemalt, vähem tegeldakse nö ’’tulekahjude kustutamisega’’. Ka on äriplaan, eriti just selle finantsosa, aluseks hilisemale hälbeanalüüsile, mille abil on võimalik vaadata ja võrrelda, mis on läinud teisiti võrreldes plaanituga. Koostades äriplaani, ’’mängitakse’’ äriidee paberil läbi. Tunduvalt odavam on avastada idee teostamatus äriplaani koostamise ajal, kui veenduda selles tegeliku elu käigus. Äriplaani koostamise tulemusena selguvad paljud probleemid enne, kui nad tegelikult esile kerkivad ning seejuures on nende lahendamise võimalused juba eelnevalt läbi mõeldud.
Praktika ja läbiviidud uurimused näitavad, et just äriplaani puudumine või selle kvaliteedi alahindamine viib muidu hea äriidee läbikukkumiseni. Sest kui puudub äriplaan, puudub ka detailne nägemus oma äri ajamisest, mille tagajärjeks on tegevuse kaootilisus ning ebaefektiivsus. Äriplaani koostamine võtab aega ja nõuab ülevaate omamist tegevuskeskkonnast, kus plaanitakse tegutsema hakata. Seetõttu enamus väikefirmasid seda ei tee, mis on aga nende ebaõnnestumise peamiseks põhjuseks.
Kirjalik äriplaan on heaks abivahendiks ka siis, kui äriga on seotud mitu äripartnerit. Isegi kahe äripartneri korral tuleb oma seisukohtade, plaanide ja prognooside kirjapanek kasuks, kuna see aitab ennetada hilisemaid vaidlusi ja konflikte.

Äriplaani koostamine toimub 3 etapis ja tihedas koostöös tellijaga:

1. Kaardistatakse planeeritava äritegevuse olemus ja hinnatakse äriplaani realiseerumise eeldusi, valitsevaid ohte, turu perspektiive ja hetkeolukorda jne.
2. Finantseerimisvajaduste kaardistamine, sellega seonduvate riskide hindamine äriplaani projekti omaniku ja vajadusel ka finantseerijate seisukohast.
3. Täieliku äriplaani kirjutamine, mis sisaldab ülevaadet ettevõttest, toodetest/teenustest, turust, müügi- ja turundusplaanist, organisatsiooni ja selle juhtimise struktuurist ning finantsprojektsioonidest. Sellega saab klient põhjaliku dokumendi, mille alusel on võimalik planeerida tegevusi, taotleda toetusi või võõrfinantseerimist finantsasutustelt ja mis Sisaldab järgmisi osasid:
– Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid
– Teenuse või toote kirjeldus
– Senise tegevuse analüüs
– Ärikeskkonna analüüs
– SWOT ja strateegia
– Teenus/toode, turg ja konkurents
– Planeeritud turundustegevused/ turustuskanalid
– Juhtimine ja personal
– Finantsprognoosid ja finantsanalüüs
– Riskianalüüs

Võimalik on koostada ka ainult finantsosa koostamine, mille puhul saab klient äriplaani kassavoogude, bilansi ja kasumiaruande prognoosid.

Peale lähteandmete ja lähteülesande saamist on võimalik koostada äriplaani koostamise eelkalkulatsioon. Üldjuhul on tööde maht otseses sõltuvuses taodeldava finantsi suurusega, see tähendab, et mida suuremaid summasid püütakse ettevõtlusesse kaasata, seda põhjalikum ja täpsem peab olema äriplaan.

Eelkalkulatsiooni koostamiseks vajalikud dokumendid ja informatsioon:
1. Lühikirjeldus kavandatavast ettevõtmisest, ettevõtlusvorm, kas uus või olemasolev ettevõte, missugusele turule on siht võetud jne.
2. Mis eesmärgil on äriplaani koostamine vajalik, kellele see esitatakse?
3. Missugused on äriplaanile esitatavad erinõuded?
4. Mis mahus ja mis osadest koosnevana on äriplaani koostamine vajalik?
5. Millised on eeldatavad valmimise tähtajad?
6. Mis osas omab klient ise äriplaani koostamiseks vajalikku informatsiooni ja missugune osa tuleb meil endil hankida-koguda:
-turuülevaade, turuuuringud, muutumise dünaamika, jne
-tulevikuperspektiivid, oodatavad muutused turul lühemas ja pikemas perspektiivis nii kodu, kui ka
-konkreetsed konkurendid, nende tegevussuunad
-vajaminevate ressursside (tööjõud, energia, mat-tehn. Baas jne.) hetkeolukord ja arenemisdünaamika

Info saamisel on tagatud kõik konfidentsiaalsusnõuded, kliendi nõudmisel sõlmitakse ka vastav leping.

Abiraamatupidaja teenused

Kui Teie raamatupidaja on oma tööga üle koormatud, ning seetõttu ei jõua toetada ettevõtte juhtimist, koostada vajalikke aruandeid ja analüüse, jälgida võlglasi või aidata majanduslikult kasulike otsuste ettevalmistamisel, siis toetame Teie raamatupidajat. Abiks saame olla näiteks suuremahuliste tööde tegemisel, andmete sisestamisel, analüüside koostamisel, raamatupidamise korrastamisel. Vastavalt vajadusele kas Teie või meie büroos.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Pearaamatupidaja teenus

Raamatupidamisteenus on soodsam ning vabastab Teid mitmetest tülikatest probleemidest, nagu töökoha pidamine, koolitused ja tarkvara kulu. Ka ei ole teenust osutav raamatupidamisbüroo kunagi haige, puhkusel, või tööga ülekoormatud – Teie jaoks toimib teenus alati.
Korraldame ettevõtte raamatupidamise kõik valdkonnad, sh jooksvad kanded, aruanded, panga töötlus, tarkvaralahendused, sise-eeskirjad. Kogemus on olemas ka mitmete kontsernide raamatupidamisega, kus teeme vastavalt vajadusele kas raamatupidamise üksikuid- või kõiki lõike, sh konsolideerimist. Vastavalt vajadustele tehakse tööd kas Teie või meie büroos.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Finantsjuhi teenus

Kas tunnete vajadust toetava finantsnõustaja järele, kes aitaks korraldada eelarve koostamist, jälgiks tulemuste vastamist planeeritule või aitaks leida kokkuhoiuvõimalusi? Finantsjuhi teenuse eesmärk on anda Teile vajalikku tagasisidet ning aidata ettevõtte finantsseisul silma peal hoida, et saaksite teha paremaid juhtimisotsuseid.

Finantsjuhi teenus võib sisaldada: eelarve koostamine, selle jälgimine ja jooksev nõustamine, soovituste andmine, tähelepanu juhtimine kõrvalekalletele, kuluarvestuse pakkumine projektide, objektide vms lõikes,  kehtestatud telefoni- ja kütuselimiitide kontrollimine, varade mahakandmiste korraldamine ja kontrollimine, riigihangete dokumentide osaline ettevalmistus.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Äriühingu juhtimisteenus

Kas soovite oma äri ajada, kulutades administratiivsetele toimingutele võimalikult vähe aega ja kaasates selleks pigem spetsialiste? Täislahendus sisaldab kõiki ettevõtte haldamiseks vajalike tugiteenuseid, sh juhatuse liikme tegevus, aadressi- ja sekretäri teenus, juriidiline nõustamine, raamatupidamine, tõlketööd, turundus, IT lahendused, kinnisvara haldamine.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Krediidihaldus

Kas Teil on kliente, kes “ei saa arveid kätte” või kelle “raamatupidaja on pidevalt puhkusel“, Teil endal ei ole tahtmist või ressurssi jännata helistamisega või kordusarvete saatmisega ja sekretär ning müügimees teevad seda tööd vastumeelselt? Krediidihaldusteenusega delegeerite võlglastega tegelemise meile ja me teeme töö ära kokkulepitud korra järgi (helistamine, arve kättesaamise kontrollimine, meeldetuletus, kirjade saatmine, maksekäskude sisseandmine, kohtuhagi koostamine) – Teie säästate oluliselt aega ning mis põhiline – protseduur on tehtud kohe algusest saadik juriidiliselt korrektselt ja efektiivselt. Samuti läheb lootusetult halvaks vähem võlgasid. Vastavalt Teiega kokkuleppele, esineme võlglase ees kas Teie raamatupidajana või Teie krediidihalduspartnerina.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Directo majandustarkvara kasutamise võimaldamine

Directo on Eestis kõige kauem turul olnud ja suurima kasutajate arvuga ning funktsionaalsusega veebipõhine äritarkvara, milles on ühendatud nii majandustarkvara traditsioonilised võimalused (finantsarvestus, müük, e-arved, ostujuhtimine, laoarvestus jne) kui ka kaasaegsed ärijuhtimist ja otsustamist tõhustavad töövahendid (projektijuhtimine, tootmine, kliendihaldus, dokumendihaldus, grupitöö jne). Directo hõlmab endas peale tarkvara ka kvaliteetset serveriteenust ja kasutajatuge. Directol on tavalise majandustarkvara ees rida olulisi eeliseid:

1. Lihtne ja odav kaugtöö organiseerimise võimalus. Kuna Directo töötab nö üle interneti, siis on väga lihtne ja odav ühendada ettevõtte erinevates asukohtades olevad allüksused. Allüksuste ühendamise ainsaks tingimuseks on internetiühenduse olemasolu. Kõik allüksused saavad kasutada reaalaajas ühist andmebaasi, mis tagab, et ettevõtte juhtimiseks ja otsustamiseks vajalikud andmed on kogu aeg adekvaatsed. Ei ole vaja vahetada mingeid faile ega rentida ekstra sidekanalit;

2. Madalad kasutuskulud. Directo kasutamine ei nõua kliendilt mingeid keerukaid tehnilisi lahendusi. Directo kasutamiseks ei installeerita kasutaja arvutisse ühtegi täiendavat programmi. Kasutamiseks on tarvilik ainult Internet Explorer 6.0 või uuem versioon (reeglina on see tänapäeva arvutites standardselt olemas). Samuti ei vaja ettevõte oma serverit. Seega on elimineeritud töökohtade ja serveriga seotud tehnilised probleemid ja kulud. Klient peab hoolitsema ainult internetiühenduse olemasolu eest, mis on igapäevase töö tarvis niikuinii vajalik;

3. Turvalisus. Levinud on kahtlus, et internetipõhised programmid ei ole turvalised. Directo turvalisust saab võrrelda internetipankade turvalisusega. Kogu side kliendi ja serveri vahel on krüpteeritud ning toimub turvasertifikaati kasutades. Directo kasutamisõigused saab siduda ID-kaardiga. Samuti saab piirata arvutite (IP-aadresside) ringi, millelt ühendus on üldse võimalik. Lisaks side turvalisusele hoolitsetakse ka Teie andmete säilimise eest. Andmetest tehakse igal ööl varukoopia, mida säilitatakse seitse päeva. Samuti on Teie andmed kaitstud varguse eest – kuna Teie firma andmed ei asu Teie kontoris, siis pole neid võimalik omandada/kahjustada arvutite varguse teel. Võimalikul pahatahtlikul kasutajal pole ka võimalik teha lubamatut koopiat süstematiseeritud andmebaasist;

4. Paindlik ja kiire arendustöö. Directo kasutab kõige kaasaegsemat tehnoloogiat. Sellest tulenevalt saame kliendi täiendavad soovid rahuldada piisavalt kiiresti. Tehnoloogiast tulenevalt ei piirata tarkvara kasutamist kliendi jaoks ka selle uuendamise ja täiendamise ajaks;

5. Kiire kasutajatugi. Operatiivselt toimub ka tarkvara kasutamisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamine. Kuna töö käib üle interneti, siis saab tarkvarakonsultant vajadusel jälgida Teie tööd ilma Teie firmat külastamata (interneti teel). Tekkinud probleemid saab seega lahendada peaaegu koheselt.

6. Läbipaistev ja soodne hind. Directo kasutusele võttes ei pea tasuma kõrget tarkvara omandamise hinda ning hiljem maksma regulaarseid ja ebamääraseid hooldus/arendus/jms tasusid. Directo toimib renditootena. Te tasute igakuist konkreetset renditasu ja saate vastu kokkulepitud teenused (äritarkvara+ server+teenindus). Te võite sellega arvestada nagu autoliisingu tasuga ega pea mõtlema ootamatute hinnapoliitikate muutumiste peale. Sellise hinnamudeli korral säästab Teie firma juba esimesel kasutusaastal raha võrreldes väljaostetud tarkvaraga.

Directo sobib hästi ka rahvusvahelisele ettevõttele, kuna kasutajaliides on mitmekeelne ning kõikides Balti riikides on saadaval kohalikus keeles kasutajatugi ning juurutusteenused. Internetipõhine ligipääs teeb geograafiliselt kaugete firmade juhtimise eriti lihtsaks. Tänasel päeval kasutavad Directo majandustarkvara ettevõtted rohkem kui kümnest Euroopa Liidu riigist. Võimsad analüütilised võimalused ja efektiivne töö suurte andmemahtudega teevad Directo sobivaks ka keskmisest suurematele ettevõtetele ning kontsernidele, samas on kõik need funktsionaalsed võimalused kättesaadavad ka kõige väiksematele Directo klientidele, mis muudab selle majandustarkvara lahenduse eriti atraktiivseks kasvule orienteeritud ettevõtetele.

Directo majandustarkvara saab osta ühesuguse hinnaga nii Sunny Finants OÜ-st, kui ka Directo OÜ-st kuid nähtavasti sobib meiepoolt pakutav lisateenuste pakett kõige paremini Teie konkreetsete vajaduste ja nõudmistega. Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 68 414 04 või saata päring finants@sunnybusiness.ee

 


 

Aadressi- ja sekretäriteenus

Haldame Teie ettevõtte kommunikatsiooni, võimalus registreerida ettevõte meie tegvuskohta Tallinnas, võimalus kasutada nõupidamisteruumi.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants@sunnybusiness.ee

 

Valmisfirma – Firma asutamine

Valmisfirma e ettevõtte asutamise hinnad sõltuvad asutajate arvust ja osa/aktsiakapitali suurusest. Esialgsed hinnad on toodud meie hinnakirjas. Kui asutatav ettevõte hakkab kasutama meie raamatupidamisteenust, siis pakume asutamisteenuselt hinnasoodustust kuni 1000 kr.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Äriplaanide koostamine

Iga äriidee vajab põhjalikku läbimõtlemist. Seepärast koostatakse enne uue firma asutamist või uue projekti käivitamist äriplaan. Äriplaani koostamine on enne ettevõtlusega alustamist äärmiselt oluline, sest see annab ettevõtjale ülevaate äriprojekti finantsvajadusest ning võimaldab planeerida tegutsemise strateegia. Tavaliselt koostatakse äriplaan potentsiaalsetele investoritele, pankadele, riskifondidele või erinevatele rahastamisfondidele, aga ka stardikapitali ja muude toetuste saamiseks Euroopa Liidu struktuurfondidest, mida vahendavad Ettevõtluse Arenduse Sihtasutus (EAS), Töötukassa ja muud asutused. Kuid ei tohi alahinnata ka selle rolli juhtimisinstrumendina – aitab ju see nii planeerida, kui ka kontrollida äritegevust. Äriplaan on vajalik selleks, et ettevõtte juhtidel oleks olemas tegevuskava, mille abil saaks võrrelda ettevõtte tegelikku arengut planeerituga. Samuti saab äriplaani põhjal langetada juhtimis- ja rahastamisotsuseid.
Äriplaani eesmärgiks on hinnata äriidee tasuvust, tuua välja võimalikud riskid ja kitsaskohad ning näidata ära riskide vähendamise ning probleemide lahendamise võimalused. Kui idee on põhjalikult läbi kaalutud, siis ka äriprojekti käivitamine sujub ühtlasemalt, vähem tegeldakse nö ’’tulekahjude kustutamisega’’. Ka on äriplaan, eriti just selle finantsosa, aluseks hilisemale hälbeanalüüsile, mille abil on võimalik vaadata ja võrrelda, mis on läinud teisiti võrreldes plaanituga. Koostades äriplaani, ’’mängitakse’’ äriidee paberil läbi. Tunduvalt odavam on avastada idee teostamatus äriplaani koostamise ajal, kui veenduda selles tegeliku elu käigus. Äriplaani koostamise tulemusena selguvad paljud probleemid enne, kui nad tegelikult esile kerkivad ning seejuures on nende lahendamise võimalused juba eelnevalt läbi mõeldud.
Praktika ja läbiviidud uurimused näitavad, et just äriplaani puudumine või selle kvaliteedi alahindamine viib muidu hea äriidee läbikukkumiseni. Sest kui puudub äriplaan, puudub ka detailne nägemus oma äri ajamisest, mille tagajärjeks on tegevuse kaootilisus ning ebaefektiivsus. Äriplaani koostamine võtab aega ja nõuab ülevaate omamist tegevuskeskkonnast, kus plaanitakse tegutsema hakata. Seetõttu enamus väikefirmasid seda ei tee, mis on aga nende ebaõnnestumise peamiseks põhjuseks.
Kirjalik äriplaan on heaks abivahendiks ka siis, kui äriga on seotud mitu äripartnerit. Isegi kahe äripartneri korral tuleb oma seisukohtade, plaanide ja prognooside kirjapanek kasuks, kuna see aitab ennetada hilisemaid vaidlusi ja konflikte.

Äriplaani koostamine toimub 3 etapis ja tihedas koostöös tellijaga:

1. Kaardistatakse planeeritava äritegevuse olemus ja hinnatakse äriplaani realiseerumise eeldusi, valitsevaid ohte, turu perspektiive ja hetkeolukorda jne.
2. Finantseerimisvajaduste kaardistamine, sellega seonduvate riskide hindamine äriplaani projekti omaniku ja vajadusel ka finantseerijate seisukohast.
3. Täieliku äriplaani kirjutamine, mis sisaldab ülevaadet ettevõttest, toodetest/teenustest, turust, müügi- ja turundusplaanist, organisatsiooni ja selle juhtimise struktuurist ning finantsprojektsioonidest. Sellega saab klient põhjaliku dokumendi, mille alusel on võimalik planeerida tegevusi, taotleda toetusi või võõrfinantseerimist finantsasutustelt ja mis Sisaldab järgmisi osasid:
– Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid
– Teenuse või toote kirjeldus
– Senise tegevuse analüüs
– Ärikeskkonna analüüs
– SWOT ja strateegia
– Teenus/toode, turg ja konkurents
– Planeeritud turundustegevused/ turustuskanalid
– Juhtimine ja personal
– Finantsprognoosid ja finantsanalüüs
– Riskianalüüs

Võimalik on koostada ka ainult finantsosa koostamine, mille puhul saab klient äriplaani kassavoogude, bilansi ja kasumiaruande prognoosid.

Peale lähteandmete ja lähteülesande saamist on võimalik koostada äriplaani koostamise eelkalkulatsioon. Üldjuhul on tööde maht otseses sõltuvuses taodeldava finantsi suurusega, see tähendab, et mida suuremaid summasid püütakse ettevõtlusesse kaasata, seda põhjalikum ja täpsem peab olema äriplaan.

Eelkalkulatsiooni koostamiseks vajalikud dokumendid ja informatsioon:
1. Lühikirjeldus kavandatavast ettevõtmisest, ettevõtlusvorm, kas uus või olemasolev ettevõte, missugusele turule on siht võetud jne.
2. Mis eesmärgil on äriplaani koostamine vajalik, kellele see esitatakse?
3. Missugused on äriplaanile esitatavad erinõuded?
4. Mis mahus ja mis osadest koosnevana on äriplaani koostamine vajalik?
5. Millised on eeldatavad valmimise tähtajad?
6. Mis osas omab klient ise äriplaani koostamiseks vajalikku informatsiooni ja missugune osa tuleb meil endil hankida-koguda:
-turuülevaade, turuuuringud, muutumise dünaamika, jne
-tulevikuperspektiivid, oodatavad muutused turul lühemas ja pikemas perspektiivis nii kodu, kui ka
-konkreetsed konkurendid, nende tegevussuunad
-vajaminevate ressursside (tööjõud, energia, mat-tehn. Baas jne.) hetkeolukord ja arenemisdünaamika

Info saamisel on tagatud kõik konfidentsiaalsusnõuded, kliendi nõudmisel sõlmitakse ka vastav leping.

Abiraamatupidaja teenused

Kui Teie raamatupidaja on oma tööga üle koormatud, ning seetõttu ei jõua toetada ettevõtte juhtimist, koostada vajalikke aruandeid ja analüüse, jälgida võlglasi või aidata majanduslikult kasulike otsuste ettevalmistamisel, siis toetame Teie raamatupidajat. Abiks saame olla näiteks suuremahuliste tööde tegemisel, andmete sisestamisel, analüüside koostamisel, raamatupidamise korrastamisel. Vastavalt vajadusele kas Teie või meie büroos.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Pearaamatupidaja teenus

Raamatupidamisteenus on soodsam ning vabastab Teid mitmetest tülikatest probleemidest, nagu töökoha pidamine, koolitused ja tarkvara kulu. Ka ei ole teenust osutav raamatupidamisbüroo kunagi haige, puhkusel, või tööga ülekoormatud – Teie jaoks toimib teenus alati.
Korraldame ettevõtte raamatupidamise kõik valdkonnad, sh jooksvad kanded, aruanded, panga töötlus, tarkvaralahendused, sise-eeskirjad. Kogemus on olemas ka mitmete kontsernide raamatupidamisega, kus teeme vastavalt vajadusele kas raamatupidamise üksikuid- või kõiki lõike, sh konsolideerimist. Vastavalt vajadustele tehakse tööd kas Teie või meie büroos.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Finantsjuhi teenus

Kas tunnete vajadust toetava finantsnõustaja järele, kes aitaks korraldada eelarve koostamist, jälgiks tulemuste vastamist planeeritule või aitaks leida kokkuhoiuvõimalusi? Finantsjuhi teenuse eesmärk on anda Teile vajalikku tagasisidet ning aidata ettevõtte finantsseisul silma peal hoida, et saaksite teha paremaid juhtimisotsuseid.

Finantsjuhi teenus võib sisaldada: eelarve koostamine, selle jälgimine ja jooksev nõustamine, soovituste andmine, tähelepanu juhtimine kõrvalekalletele, kuluarvestuse pakkumine projektide, objektide vms lõikes,  kehtestatud telefoni- ja kütuselimiitide kontrollimine, varade mahakandmiste korraldamine ja kontrollimine, riigihangete dokumentide osaline ettevalmistus.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Äriühingu juhtimisteenus

Kas soovite oma äri ajada, kulutades administratiivsetele toimingutele võimalikult vähe aega ja kaasates selleks pigem spetsialiste? Täislahendus sisaldab kõiki ettevõtte haldamiseks vajalike tugiteenuseid, sh juhatuse liikme tegevus, aadressi- ja sekretäri teenus, juriidiline nõustamine, raamatupidamine, tõlketööd, turundus, IT lahendused, kinnisvara haldamine.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Krediidihaldus

Kas Teil on kliente, kes “ei saa arveid kätte” või kelle “raamatupidaja on pidevalt puhkusel“, Teil endal ei ole tahtmist või ressurssi jännata helistamisega või kordusarvete saatmisega ja sekretär ning müügimees teevad seda tööd vastumeelselt? Krediidihaldusteenusega delegeerite võlglastega tegelemise meile ja me teeme töö ära kokkulepitud korra järgi (helistamine, arve kättesaamise kontrollimine, meeldetuletus, kirjade saatmine, maksekäskude sisseandmine, kohtuhagi koostamine) – Teie säästate oluliselt aega ning mis põhiline – protseduur on tehtud kohe algusest saadik juriidiliselt korrektselt ja efektiivselt. Samuti läheb lootusetult halvaks vähem võlgasid. Vastavalt Teiega kokkuleppele, esineme võlglase ees kas Teie raamatupidajana või Teie krediidihalduspartnerina.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants(ät)sunnybusiness.ee

Directo majandustarkvara kasutamise võimaldamine

Directo on Eestis kõige kauem turul olnud ja suurima kasutajate arvuga ning funktsionaalsusega veebipõhine äritarkvara, milles on ühendatud nii majandustarkvara traditsioonilised võimalused (finantsarvestus, müük, e-arved, ostujuhtimine, laoarvestus jne) kui ka kaasaegsed ärijuhtimist ja otsustamist tõhustavad töövahendid (projektijuhtimine, tootmine, kliendihaldus, dokumendihaldus, grupitöö jne). Directo hõlmab endas peale tarkvara ka kvaliteetset serveriteenust ja kasutajatuge. Directol on tavalise majandustarkvara ees rida olulisi eeliseid:

1. Lihtne ja odav kaugtöö organiseerimise võimalus. Kuna Directo töötab nö üle interneti, siis on väga lihtne ja odav ühendada ettevõtte erinevates asukohtades olevad allüksused. Allüksuste ühendamise ainsaks tingimuseks on internetiühenduse olemasolu. Kõik allüksused saavad kasutada reaalaajas ühist andmebaasi, mis tagab, et ettevõtte juhtimiseks ja otsustamiseks vajalikud andmed on kogu aeg adekvaatsed. Ei ole vaja vahetada mingeid faile ega rentida ekstra sidekanalit;

2. Madalad kasutuskulud. Directo kasutamine ei nõua kliendilt mingeid keerukaid tehnilisi lahendusi. Directo kasutamiseks ei installeerita kasutaja arvutisse ühtegi täiendavat programmi. Kasutamiseks on tarvilik ainult Internet Explorer 6.0 või uuem versioon (reeglina on see tänapäeva arvutites standardselt olemas). Samuti ei vaja ettevõte oma serverit. Seega on elimineeritud töökohtade ja serveriga seotud tehnilised probleemid ja kulud. Klient peab hoolitsema ainult internetiühenduse olemasolu eest, mis on igapäevase töö tarvis niikuinii vajalik;

3. Turvalisus. Levinud on kahtlus, et internetipõhised programmid ei ole turvalised. Directo turvalisust saab võrrelda internetipankade turvalisusega. Kogu side kliendi ja serveri vahel on krüpteeritud ning toimub turvasertifikaati kasutades. Directo kasutamisõigused saab siduda ID-kaardiga. Samuti saab piirata arvutite (IP-aadresside) ringi, millelt ühendus on üldse võimalik. Lisaks side turvalisusele hoolitsetakse ka Teie andmete säilimise eest. Andmetest tehakse igal ööl varukoopia, mida säilitatakse seitse päeva. Samuti on Teie andmed kaitstud varguse eest – kuna Teie firma andmed ei asu Teie kontoris, siis pole neid võimalik omandada/kahjustada arvutite varguse teel. Võimalikul pahatahtlikul kasutajal pole ka võimalik teha lubamatut koopiat süstematiseeritud andmebaasist;

4. Paindlik ja kiire arendustöö. Directo kasutab kõige kaasaegsemat tehnoloogiat. Sellest tulenevalt saame kliendi täiendavad soovid rahuldada piisavalt kiiresti. Tehnoloogiast tulenevalt ei piirata tarkvara kasutamist kliendi jaoks ka selle uuendamise ja täiendamise ajaks;

5. Kiire kasutajatugi. Operatiivselt toimub ka tarkvara kasutamisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamine. Kuna töö käib üle interneti, siis saab tarkvarakonsultant vajadusel jälgida Teie tööd ilma Teie firmat külastamata (interneti teel). Tekkinud probleemid saab seega lahendada peaaegu koheselt.

6. Läbipaistev ja soodne hind. Directo kasutusele võttes ei pea tasuma kõrget tarkvara omandamise hinda ning hiljem maksma regulaarseid ja ebamääraseid hooldus/arendus/jms tasusid. Directo toimib renditootena. Te tasute igakuist konkreetset renditasu ja saate vastu kokkulepitud teenused (äritarkvara+ server+teenindus). Te võite sellega arvestada nagu autoliisingu tasuga ega pea mõtlema ootamatute hinnapoliitikate muutumiste peale. Sellise hinnamudeli korral säästab Teie firma juba esimesel kasutusaastal raha võrreldes väljaostetud tarkvaraga.

Directo sobib hästi ka rahvusvahelisele ettevõttele, kuna kasutajaliides on mitmekeelne ning kõikides Balti riikides on saadaval kohalikus keeles kasutajatugi ning juurutusteenused. Internetipõhine ligipääs teeb geograafiliselt kaugete firmade juhtimise eriti lihtsaks. Tänasel päeval kasutavad Directo majandustarkvara ettevõtted rohkem kui kümnest Euroopa Liidu riigist. Võimsad analüütilised võimalused ja efektiivne töö suurte andmemahtudega teevad Directo sobivaks ka keskmisest suurematele ettevõtetele ning kontsernidele, samas on kõik need funktsionaalsed võimalused kättesaadavad ka kõige väiksematele Directo klientidele, mis muudab selle majandustarkvara lahenduse eriti atraktiivseks kasvule orienteeritud ettevõtetele.

Directo majandustarkvara saab osta ühesuguse hinnaga nii Sunny Finants OÜ-st, kui ka Directo OÜ-st kuid nähtavasti sobib meiepoolt pakutav lisateenuste pakett kõige paremini Teie konkreetsete vajaduste ja nõudmistega. Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 68 414 04 või saata päring finants@sunnybusiness.ee

 


 

Aadressi- ja sekretäriteenus

Haldame Teie ettevõtte kommunikatsiooni, võimalus registreerida ettevõte meie tegvuskohta Tallinnas, võimalus kasutada nõupidamisteruumi.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume helistada numbril (+372) 684 1404 või saata päringu finants@sunnybusiness.ee