Sunny IT Teenused OÜ  teenuste  hinnakiri
Konsultatsioonid ja infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine:
·         Tehniline, tarkvara-alane või infosüsteemi puudutav konsultatsioon firmas SUNNY IT  41 eur / tund
·         Arvutivõrgu või infrastruktuuri lahenduse projekteerimine 65 eur / tund
Teenused firmas SUNNY IT:
·         Garantiitööd * firmas SUNNY IT toodetud riistvarale tasuta
·         Arvutite häälestamine ja lisaseadmete paigaldamine uuele arvutile * tasuta
·         Laiatarbetarkvara installeerimine ja häälestamine uuele arvutile 41 eur / tund
·         Arvuti riistvara remont ja lisaseadmete paigaldamine ning häälestamine 41 eur / tund
·         Andmekahjustuste likvideerimine, viiruste otsimine ja hävitamine 41 eur / tund
·         Serveri tarkvara installeerimine 65 eur / tund
·         Serveri riistvara remont ja lisaseadmete paigaldamine ning häälestamine 65 eur / tund
Teenused kliendi asukohas:
·         Kliendi olemasoleva arvutisüsteemi kaardistus 41 eur / tund
·         Arvuti riistvara remont ja lisaseadmete paigaldamine ning häälestamine 41 eur / tund
·         Laiatarbetarkvara installeerimine ja häälestamine arvutile 41 eur / tund
·         Arvutivõrgu tüüpriistvara ja töökohtade installeerimine, testimine, häälestamine
(võrguliidesed, töökohad, UPSid, lihtsad switch’id) 41 eur / tund
·         Arvutivõrgu spetsiaalriistvara ja -tarkvara installeerimine, parandamine, testimine,
häälestamine (printserverid, sillad, WAN-liidesed, juhtmoodulid jms.) 61 eur / tund
·         Arvutivõrgu kiirhooldus (väljasõit 2 tunni jooksul) 61 eur / tund
·         Serveri tarkvara installeerimine 71 eur / tund
·         Serveri riistvara remont ja lisaseadmete paigaldamine ning häälestamine 71 eur / tund
·         Failide taastamine tagavara koopiast (MS) 61 eur / tund
·         Süsteemi taastamine tagavara koopiast (MS) 71 eur / tund
Hinnakirja hinnad ei sisalda käibemaksu. 
Hoolduslepingud:
Hoolduslepingu eesmärgiks on anda kliendile garantii, et firma kohustub saatma kokkulepitud reageerimisaja jooksul oma teenindustöötaja väljakutse kohale. Hoolduslepingu olemasolul kehtib kliendile hinnasoodustus 20% tavahindadest.
Tehnika garantii
Vaikimisi on garantiitingimuseks carry-to-base. Kõik on-site garantii- ja teeninduslepingud müüakse ja arvestatakse lahusolevana riist- või tarkvaramüügist.
Sunny IT Teenused  OÜ ei võta endale vastutust seadmete rikke tõttu kliendile või kolmandatele isikutele tekkinud otseste või kaudsete kahjude eest, samuti ei saa ta vastutada andmete või tarkvara säilimise eest. Samas teeb Sunny IT Teenused  OÜ kõik endast sõltuva, et säilitada andmed ja garanteerib andmete konfidentsiaalsuse. Töid arvestatakse 0,5h täpsusega.
* Kehtib lepingulistele klientidele Sunny IT Teenused OÜ’st ostetud riistvarale

 

IT TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED 2017

1. Mõisted

1.1. Klient – Sunny Business Services’ga Teenuste osutamise raamlepingu kaudu lepingulistes suhetes olev juriidiline isik;
1.2. Täitja – Sunny Business Services kaubamärgi all tegutsev Sunny Team OÜ;
1.3. Leping – Teenuste osutamise raamleping koos lisadega, mis on sõlmitud Kliendi ja Täitja vahel;
1.4. Teenus – Käesolevas üldtingimuste punktis 2. kirjeldatud teenused;
1.5. Hinnakiri – Täitja kehtiv hinnakiri, mis asub Täitja kodulehel http://www.sunnybusiness.ee/.

2. Teenuse kirjeldus

2.1. Täitja osutab Kliendile järgnevaid teenuseid:
2.1.1. Kliendile kuuluvate Lepingu lisas või tellimuses fikseeritud seadmete, tarkvara ja võrguühenduste hooldusteenus Kliendi asukohas või üle Interneti. Hooldusteenuse all mõistetakse igasugust seadmete või tarkvara remondi ja hooldamisega seotud tööd eesmärgiga kõrvaldada tekkinud häired süsteemi töös ning tagada süsteemi kui terviku võimalikult stabiilne töökindlus.
2.1.2. Interneti kodulehekülgede ja e-maili serverite majutusteenus koos rämpsposti filtreerimise ja viirusetõrjega. Täitjal on õigus peatada majutusteenuse osutamine seoses hooldustöödega või häiretega riistvara või tarkvara töös või ühendustes. Maksimaalne lubatud majutusteenuse peatamise summeeritud aeg on 8 tundi iga 30 päevase perioodi kohta. Täitja on kohustatud tegutsema Kliendi parima võimaliku teenindamise huvides, viies majutusteenuse peatumise aja võimalikult lühikeseks ja harvaesinevaks;
2.1.3. Infotehnoloogiaalane konsultatsioon;
2.1.4. Tarkvara, arvutustehnika, bürootehnika ja sinna juurde kuuluvate vahendite müük, paigaldus, hooldus ja remont.

3. Teenuse osutamise tingimused

3.1. Täitja kasutab Teenuse osutamiseks oma töövahendeid.
3.2. Täitja kasutab Teenuse osutamisel piisavat kvalifikatsiooni omavat tööjõudu.
3.3. Täitja osutab Teenust vastavalt Hinnakirjas toodud tähtaegadele ja Lepingu lisas või tellimuses kokku lepitud Teenusele.
3.4. Lepingu lisas või tellimuses fikseeritud seadmete, tarkvara või võrguühenduste arvulisel-ja/või nende omaduste muutumisel, muutub Teenuse maht ja hind vastavalt Hinnakirjale. 3.5. Täitja poolt tarnitud seadmetele kehtivad hooldus- ja garantiitingimused vastavalt seadme tootja tingimustele.
3.6. Täitja poolt tarnitud tarkvarale kehtivad tarkvara tootja poolsed autoriõiguse-, kasutus jms tingimused.
3.7. Täitja kohustub hoidma saladuses hoolduse käigus tema käsutusse või talle teatavaks saanud infot Kliendi finantsmajanduslike-, äri- ja ametialaste andmete, samuti Kliendi infotehnoloogia seadmete, süsteemi ülesehituse ja tehniliste lahenduste kohta.
3.8. Klient esitab Täitjale Teenuse tellimused suuliselt või kirjalikult.
3.9. Klient kohustub teavitama Täitjat kõikidest Lepingu täitmist puudutavatest asjaoludest.