Küsi esmast hinnangut või tutvu alloleva hinnakirjaga

Kui te ei ole kindlad, kas Teie probleemi lahendamiseks on vaja juristi teenust, siis saatke meile vastavasisuline päring. Nii saate kiirelt esmase hinnangu probleemile ja edasised käitumise soovitused. Loomulikult võite alati meile ka helistada (+372) 684 1400. Sunny Õigusbüroo poole võib pöörduda kõikide ettevõtlusega seotud juriidiliste probleemidega.

Õigusabiteenuse hinnakiri 01.05.2017

TeenusedHindÜhik
Konsultatsiooni tunnitasu90 EURtund
Esindamine kohtus ja muudes vaidlusorganites110 EURtund
Lepingute koostamine ja/või analüüs90 EURtund
Tüüpnõudekirja koostamine ja väljasaatmine50 EURtükk
Hagi- ja muude vaidedokumentide koostamine90 EURtund
Dokumentide (v.a vaidedokumentide) koostamine (nt Töösisekorraeesk., avaldused ametiasutustele)51 EURtund
Maksekäsu kiirmenetluse algatamine150 EURtükk
Pankrotihoiatuse koostamine90 EURtund
Avaldus pankrotimenetluse algatamiseks200 EURtükk
Nõude koostamine ja esitamine nii pankroti- kui ka likvideerimismenetlusse90 EURtund
Esindamine võlausaldajate üldkoosolekul90 EURtund
Osalemine pankrotitoimkonna töö koosolekul90 EURtund
Koopiate tegemine0,50 EURleht
Administreerimistasu kuluarvete maksmisel ja vahendamisel (riigilõivud, notaritasud, posti- ja kullerteenus jms)20 EURtükk
Väljasõit kliendi asukohta20 EURkord
Väljasõit kliendi asukohta väljaspool Tallinna0,50 EURkilomeeter
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks!

Kiireloomulise ülesande täitmisel, mis eeldab teiste tööülesannete kõrvalejätmist, ülesannete täitmisega peale tavapärast tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel, suureneb Hind 50 % võrra. Tasumäära sellekohane suurendamine on lubatud üksnes siis, kui sellest on eelnevalt Klienti teavitatud.

Sõltumata ülesandele kulutatud konkreetsest ajast, teostatakse tasu arvestamine viieminutiliste blokkide alusel, st ülesande täitmise eest võetav tasu ei saa olla väiksem kui arvutatuna 5 minutist lähtudes (näiteks kolmeminutilise telefoni teel antud konsultatsiooni eest arvutatakse tasu lähtudes 5 minutist).

Hinnakiri kinnitatud Sunny Õigusbüroo OÜ juhatuse poolt 31.03.17

 

Õigusabi teenuse üldtingimused

1.     Mõisted
1.1.   Klient – Sunny Business Services’ga Teenuste osutamise raamlepingu kaudu lepingulistes suhetes olev juriidiline isik;
1.2.   Täitja – Sunny Team OÜ
1.3.   Leping – Teenuste osutamise raamleping koos lisadega, mis on sõlmitud Kliendi ja Täitja vahel;
1.4.   Teenus – Käesolevas üldtingimuste punktis 2 kirjeldatud teenused;
1.5.   Hinnakiri – Täitja kehtiv hinnakiri, mis asub Täitja kodulehel www.sunnybusiness.ee.
2.     Teenuse kirjeldus
2.1.   Täitja osutab Kliendile õigusabiteenust lähtudes Kliendi poolt Täitjale esitatavast informatsioonist ja dokumentidest ning vastavuses Eesti Vabariigi õigusaktidega.
2.2.   Kui ei ole kokku lepitud teisiti sisaldab Täitja poolt osutatav Teenus õigusabiteenuseid järgmistes valdkondades:
2.2.1. Lepinguõigus;
2.2.2. Tsiviil- ja tööõigus;
2.2.3. Äriühinguõigus;
2.2.4. Tsiviilkohtumenetlus;
2.2.5. Haldusõigus- ja menetlus.
2.3.   Õigusteenuse osutamisel Täitja:
2.3.1. Annab Kliendile konsultatsioone;
2.3.2. Koostab Kliendile või Kliendi huvides kolmandatele isikutele kirjalikke dokumente, sh. lepinguid ja juriidilisi arvamusi;
2.3.3. Esindab Klienti läbirääkimistel ja asjaajamisel kolmandate isikutega, sealhulgas esindab Klienti kohaliku omavalitsuse  jt. asutustes, kohtueelses menetluses ja kohtus.
3.     Teenuse osutamise tingimused
3.1  Kliendile konsultatsioonide andmine ja Kliendile kirjalike dokumentide, sealhulgas lepingute ja juriidiliste arvamuste koostamine ning Kliendi huvides kolmandatele isikutele kirjalike dokumentide koostamiseks ja esitamiseks toimub Lepingu alusel Täitja töötajate poolt ilma Kliendiga iseseisvat kliendilepingut sõlmimata.
3.2  Kliendi esindamiseks kohtus jm õigusteenuse osutamiseks, mis vajab Kliendi poolt Täitjale seaduses ettenähtud korras volituse andmist annab Klient Täitja töötajale vastavasisulise volikirja.
3.3  Täitja esitab Kliendile viimase nõudmisel aruandeid Lepingu alusel teostatud tööde sisu ja ajalise arvestuse kohta.
3.4  Täitja kohustub täitma lojaalsus- ja konfidentsiaalsuskohustust.
3.5  Klient kohustub andma Täitjale mõistliku aja jooksul üle õigusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid ja nende ärakirjad, samuti Täitja suulisel või kirjalikul pöördumisel edastama Täitjale enda valduses olevad ja õigusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid ning muu vajaliku informatsiooni.
3.6  Klient teavitab Täitjat õigeaegselt kõikidest õigusabi osutamisega seotud läbirääkimistest, kohtumistest, edastatud ja saabunud dokumentidest ja tähtaegadest.
3.7  Klient tasub lisaks õiguasbiteenusele Täitjale Kliendi huvides dokumentide koopiate, dokumendi tõlgete tegemise ja teiste lisateenuste eest vastavalt Täitja hinnakirjale.
3.8  Täitja ei esita Kliendile arveid informatiivset laadi telefonikõnede ega elektronkirjade vahetamise eest Täitja ja Kliendi esindajate vahel.