Õigusabi  valdkonnad ja teenused:
1. Lepinguõigus
Koostame oma klientidele erinevaid müügi-, töövõtu-, hanke-, üüri, laenu- jm lepinguid. Esindame kliente lepingulistel läbirääkimistel ja vaidlustel.

2. Tööõigus
Esindame oma kliente (nii tööandjaid kui töötajaid) tööõiguslikes küsimustes. Nõustame töölepingute, kollektiivlepingute, materiaalse vastutuse, töösisekorraeeskirjade ja teiste tööõigusalaste dokumentide koostamises ning esindame Töövaidluskomisjonis ja kohtus.

3. Haldusõigus
Esindame ja nõustame kliente suhtlemisel riigi- ja kohalike omavalitsusorganitega. Aitame dokumentide koostamisel ja halduslepingute sõlmimisel ning haldusõiguslikel läbirääkimistel ja vaidlustel.

4. Tsiviilkohtumenetlus
Esindame oma kliente kohtumenetluses, aitame hagiavalduse koostamises.

5. Väärteomenetlus
Esindame ja nõustame väärteomenetluses, koostame vaideid, kaebusi, taotlusi ja muid vajalikke dokumente.

Juristi abi saamiseks palume Teil võtta ühendust oigusburoo(ät)sunnybusiness.ee või tel +372 684 1400.

Lisaks ärivaldkonna teenuseid:
– Nõustamine pangalaenu saamiseks esitatavate dokumentide koostamisel.
– Äriplaanide retsenseerimine ja abi koostamisel.
– Dokumentide koostamine Euroabitaotluste esitamisel.
– Ettevõtete finantsanalüüsi teostamine ja hindamine.
– Ettevõtete ja äriühingute ostu-müügi nõustamine.

 

Hetkel aktuaalne:

Maksekäsu kiirmenetluse algatamine

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Riigilõiv

Maksekäsu kiirmenetluse avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3% põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 60 €.

Kohus teeb maksekäsu

Kui kohtule on esitatud kõik vajalikud andmed, teeb kohus võlgnikule ettepaneku tasuda väidetav võlg makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Kui võlgnik ei loe esitatud nõuet põhjendatuks, on tal õigus esitada makseettepanekule vastuväide makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul.

Kui võlgnik nõutud summat ei tasu või tähtaegselt vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena maksekäsu võla sissenõudmise kohta. Võlgnik peab maksekäsu täitma viivitamata (erandjuhtudel võib kohus võlgniku põhjendatud kaebuse korral maksekäsu tühistada). Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Kui maksekäsu kiirmenetluse avalduses on taotletud võlgniku vastuväite korral menetluse lõpetamist, siis menetlus lõpetatakse.Kui võlgnik vabatahtlikult võlga ei maksa ehk maksekäsku ei täida tuleb pöörduda kohtutäituri poole. Kohtutäitur kasutab võlanõude täitmisel pangakonto arestimist ja muid meetmeid.

Mis nõuete puhul ei saa maksekäsu kiirmenetlust kasutada?

Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei tohi ületada 6400€ (sealhulgas nt intressid ja viivised). Kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet. Esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Samuti ei saa esitada nõuet, kui mõlemad pooled peavad täitma mingi kohustuse ja kumbki pool ei ole kohustust veel täitnud. Avaldust ei saa esitada juhul, kui võlgniku suhtes on välja kuulutatud pankrot. Maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist.Koostame Teile Maksekäsu kiirmenetluse algatamiseks kõik vajalikud dokumendid. Vajadusel võtke ühendust oigusburoo(ät)sunnybusiness.ee või tel +372 684 1400.