2010 aasta

oktoobrikuus viis uuringukeskus Klaster OÜ läbi Sunny Business Services klientide küsitluse. Eelkõige sooviti teada saada meie klientide rahulolu pakutavate teenuste osas. Samuti oli klientidel võimalus teha ettepanekuid meie töö paremaks organiseerimiseks ja pakutavate teenuste arendamiseks.

Kindlasti tegeleme kõikide ilmnenud probleemidega ja võtame küsitluse tulemusi arvesse kontserni- ja iga ettevõtte juhtimissüsteemi vastavusse viimisel ISO 9001-2008 standardi nõuetega.
Kliendirahulolu hinnati 5 palli süsteemis. Küsitluse kokkuvõtlikud tulemused leiate siit.
Täname südamest kõiki küsitluses osalejaid.

2011 aasta

oktoobris läbiviidud  kliendiküsitluse tulemused annavad kinnitust meie klientide rahulolu kasvus. Pea kõikides tegevusvaldkondades on paranenud rahulolu keskmine ja ka soovitusindeks. Palju abi on olnud kvaliteedijuhtimisalasest pidevast tööst, samuti meie töötajate süsteemsest erialasest koolitamisest. Kindlasti on veel tublisti arenguruumi, kuid tulemused näitavad, et oleme õigel teel.
Samuti, nagu eelmisel aastal, hinnati kliendirahulolu 5 palli süsteemis. Küsitluse kokkuvõtlikud tulemused leiate siit.
Suur tänu kõikidele küsitlusest osalejatele.