(klikkige allolevatel pealkirjadel, et näha lisainfot)

Eksklusiivsete LED-valgustahvlite valmistamine

Vastavalt Teie soovidele kujundame, valmistame ja paigaldame LED-valgustahvleid. Kasutatakse mateerimistehnikas kujundatud klaasi koos ökonoomse ja kauakestva LED valgustusega, mis koostöös annavad uskumatult hea tulemuse. Võimalused on mitmekesised, näiteks tahvlite valmistamine kasutades toonitud klaasi või ka värvilist valgustust kombineerituna näiteks poleeritud roostevaba metalliga või väärispuiduga. Kindlasti on koostöös meie kunstnikuga võimalik leida just Teile sobiv ja ainulaadne lahendus.

Välireklaamide kooskõlastamine LOV-is

Reklaamimaks on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas" (edaspidi määrus), mis jõustus 1.01.2010.a

Määruse kohaselt on maksuobjekt reklaam, mida eksponeeritakse Tallinnas:

- avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;

- eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;

- linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;

- mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

Reklaamimaksu maksukohustuslane on välireklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või taksoveoloa omaja

Reklaami eksponeerimiseks Tallinna linna haldusterritooriumil tuleb esmalt selgitada, kas tegu on linnale kuuluva pinnaga või erapinnaga. Kui tegu on nn linnale kuuluva pinnaga tuleb kõigepealt pöörduda vastava linnaosa valitsuse poole selgitamaks, millised on võimalused reklaami paigaldamiseks ja milline on vastav menetlus. Erapinnale reklaami paigaldamise soovi korral tuleb samuti esmalt pöörduda vastava linnaosa valitsuse poole. Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirja § 10 p 3 sätestatule on välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustatud kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega.

(2) Reklaamina ei käsitata:

1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);

2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud teabega;

4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;

5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;

6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;

7) roogade ja jookide hinnakirja, mis on paigutatud toitlustusettevõtte peasissekäigu juurde.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

 

§ 2.  Maksuobjekt
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:

1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;

2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;

3) linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;

4) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

(2) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(3) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

 

§ 3.  Maksu mittekohaldamine

Reklaamimaksuga ei maksustata:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;

2) sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja on linn;

3) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;

4) muuseumide, kunstinäituste, raamatunäituste, teatrietenduste (v.a muusikalid) ning laulu- ja tantsupeo reklaami;

(Tvk m 03.06.2010 nr 30, jõustumine 01.01.2011)

5) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;

6) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;

7) vahetult inimeste teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);

8) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvate kaubamärkide kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

9) kaubamärgi “Welcome to ESTonia” kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

10) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;

11) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;

12) ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud teavet informatsioonitahvlil ning ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist ehituse piirdel;

13) ühistranspordiloa omajale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava sõiduki välisküljel;

14) teavet linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale linnaosa valitsuse või Tallinna Ettevõtlusametiga (edaspidi ettevõtlusamet) sõlmitud lepingu alusel;

15) reklaami linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi kui linna äriühingule kuuluvatele kontaktliinipostidele Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsiga sõlmitud lepingu alusel;

16) pakendipunktil eksponeeritavat reklaami;

17) välireklaamikandja konstruktsioonielementide tähistust välireklaamikandja omanikule ja otsesele valdajale registreeritud kaubamärgi, nime ning kontaktandmete, sealhulgas domeeninimega;

18) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;

19) Tallinna haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaami;

20) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” vastavat teavet.

(Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010)

Turundusplaanide koostamine ja elluviimine

Kui turg on madalseisus ja müügiga probleem, on õige aeg panustada turundusse. Tegelikult on nii, et ilma turunduseta on täna üldse väga raske toime tulla, sest konkurents on tihe ja nõudlus madal. Turundusplaan ei tähenda hirmkallist reklaamikampaaniat, vaid adekvaatset infot turuolukorrast, võimalustest ja strateegiast, kuidas ettevõtte jätkusuutlikkust tagada.

Kui Teil ei ole turundusplaani ja kahtlete, kas Teil on piisavalt suur eelarve, et seda lubada, siis soovitame Teil ühendust võtta
turundus(ät)sunnybusiness.ee või tel (+372) 684 1400.

Üritusturundus

Töötajad on ettevõtte väärtuste skaalal tähtsuselt teisel kohal, sest nemad suhtlevad ettevõttele kõige tähtsamate isikutega, kelleks on kliendid. Ettevõtte töötajatele mõeldud üritused aitavad hoida motiveeritust ja rõõmsat meelt. Väljasõite on võimalik ka siduda erinevate meeskonna koolituste ja palju muuga.

Küsi täpsemat informatsiooni turundus(ät)sunnybusiness.ee või tel (+372) 684 1400.

Välireklaamide valmistamine ja paigaldus

Valmistame ja paigaldame mitmesuguseid väli- ja sisereklaame. Järgnevalt on toodud näited meie tehtud töödest nii päevasel, kui ka öisel ajal. Kasutatud on erinevaid tehnilisi lahendusi, kus valguslahendus on teostatud kasutades LED valgusteid, kui ka neoontoruga valgustamist.

Reklaam Ülemiste Citys

Sunny Turundus OÜ on Ülemiste City partner välireklaami korraldamise alal