Turundusteenuste üldtingimused 2011

TURUNDUSTEENUSE ÜLDTINGIMUSED 2011
Tallinnas, 01.01.2011.a.
1.     Mõisted
1.1.   Klient – Sunny Business Services’ga Teenuste osutamise raamlepingu kaudu lepingulistes suhetes olev juriidiline isik;
1.2.   Täitja – Sunny Business Services kaubamärgi all tegutsev Sunny Team OÜ;
1.3.   Leping – Teenuste osutamise raamleping koos lisadega, mis on sõlmitud Kliendi ja Täitja vahel;
1.4.   Teenus – Käesolevas üldtingimuste punktis 2. kirjeldatud teenused;
1.5.   Hinnakiri – Täitja kehtiv hinnakiri, mis asub Täitja kodulehel www.sunnybusiness.ee.
2.     Teenuse kirjeldus
2.1.   Täitja osutab Kliendile turundusteenust lähtudes Kliendi poolt Täitjale esitatavast informatsioonist ja dokumentidest ning vastavuses Eesti Vabariigi õigusaktidega.
2.2.   Täitja poolt osutatav Teenus võib sisaldada käesolevas punktis loetletud turundusteenuseid, kui ei ole kokku lepitud teisiti:
2.2.1. Turundusalane nõustamine
2.2.2. Graafiline disain
2.2.3. Firmastiili kujundamine
2.2.4. Reklaamideede ja strateegiate väljatöötamine
2.2.5. Messibokside väljatöötamine ja ehitamine
2.2.6. Interneti kodulehekülje loomine ja haldamine
2.2.7. Üritusturundus
2.2.8. Meediareklaam
2.2.9. Reklaami saatmine
2.2.10.   Sihtgrupi andmebaasi koostamine
2.2.11.   Trükiste tootmine;
3.     Teenuse osutamise tingimused
3.1.   Täitja kasutab Teenuse osutamiseks oma töövahendeid.
3.2.   Täitja kohustub Teenuse osutamisel kasutama piisavat kvalifikatsiooni omavat tööjõudu.
3.3.   Täitja vastutab oma allhankijate, sealhulgas reklaamikandjate- ja trükiste valmistajate töö kvaliteedi eest ainult juhul, kui reklaamide ja trükiste lähteandmed või trükkimiseks vajalik ettevalmistus on valmistatud ja esitatud allhankijale Täitja poolt.
3.4.   Täitja kohustub kooskõlastama Kliendiga kõik graafilise disaini, trükiste ja muu meedia reklaami eskiisid, kavandid, materjalid, heliklipid ja videod enne nende lõplikku tootmist ja/või avalikku ilmumist.
3.5.   Täitja ei vastuta Kliendi pretensioonide eest Teenuse või selle osa suhtes juhul, kui Klient oli eelnevalt andnud p. 3.4. sätestatud kooskõlastuse.
3.6.   Teenuse osutamisele eelnevalt kooskõlastavad Klient ja Täitja Teenuse üksikasjad ja maksumuse Lepingu lisas või tellimuses.
3.7.   Teenuse osutamise käigus Teenuse üksikasjade ja/või mahu muutumisel, muutub Teenuse hind vastavalt Hinnakirjale ning Kliendi ja Täitja vahelisele kokkuleppele.
3.8.   Täitja kohustub osutama Teenust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas reklaamiseaduses, keeleseaduses ja autoriseaduses sätestatud nõudeid, tähtaegu ja piiranguid ja vastavuses ajakohaste seaduste tõlgendustega.
3.9.   Klient kohustub esitama Täitjale dokumendid ja informatsiooni, mis on vajalik Teenuse osutamiseks. Klient vastutab, et sellised dokumendid ja informatsioon on tõesed ja esitatakse Teenuse osutamiseks õigeaegselt. Dokumentide üleandmise kohta vormistatakse vajadusel vastav akt.
3.10.Kliendi poolt p. 3.4. ja 3.9. sätestatud informatsiooni kokku lepitud või mõistliku tähtaja jooksul mittesaamisel ei vastuta Täitja Teenuse tähtaegse osutamise eest.
3.11.Kliendi esitatud dokumentide autoriõigus või vastutus nende autoriõiguste korrektse kasutamise eest kuulub Kliendile.
3.12.Täitja valmistatud reklaammaterjalide ja dokumentide autoriõigus või vastutus nende autoriõiguste korrektse kasutamise eest kuulub Täitjale.Klient kohustub teavitama Täitjat kõikidest Lepingu täitmist puudutavatest asjaoludest.