USA ettevõtetes suureneb äriteenuste sisseost

10 14, 2009 Uudised

Käesolev artikkel on avaldatud RMP nädalakirjas. Kuna USA-s tehtud uuringud puudutavad mitte ainult personaliteenuste sisseostu, vaid uuriti äriteenuseid üldisemalt, siis toome artikli ka meie lugejateni.

Peamiseks teenuste sisseostu veduriks on efektiivsus

Eelmisel nädalal kirjutasin crowdsourcimisest ning nädala teisel poolel sai (taas) hoogu tugiteenuste sisseostus teema.
Riik on loomas teenuskeskust, mis pakuks tugiteenuseid ligi 200 riigiasutusele. Neid, kes teenust pakkuda tahaksid on palju. Omaette huvitav oleks teada, kui paljud neist ise mõnda riigi poolt teenuskeskussesse koondatavat teenust sisse ostavad?

Eestis ma ei tea ühtegi korrektset uuringut, mis näitaks milliseid tugiteenuseid üldse sisse ostetakse ning millises mahus. Personalitööde osas on tõenäoliselt kõige enam sisseostetavaks teenuseks värbamine ning palga- ja maksuarvestus. Personaliarvestuse osa jääb juba tagasihoidlikumaks ja paljude teiste teemade puhul on lahendusena kasutusel konsultatsiooni ost.

Miks on ettevõtetel motivatsiooni personaliteenuseid sisse osta? Hewitt Associates viis 2009. aasta veebruaris läbi uuringu, milles osales 104 USA ettevõtet. Uuringu eesmärgiks oli saada teada, kas ettevõtted on muutnud oma personaliteenuseid ja kas personalistrateegiad on muutunud arvestades majandusolukorda. Sarnase uuringu olid nad viinud läbi ka 2006. aastal. Uuringu tulemused näitavad, et traditsioonilised põhjused personaliteenuste sisseostul nagu kulude vähendamine on tõusnud 4% võrreldes 2006.a. Ligipääs välisele ekspertlusele on tõusnud 65%-t (2006.a) 78% (2009.a). Kõige suurema hüppe aga on teinud argument vabaneda administratiivsetest kohustustest, mis on 46% (2006) tõusnud 70% (2009). Seadusandlusest tulenevad nõuded on karmistunud ning nendega toimetulek on paljudele saanud teenuse sisseotsmise peapõhjuseks. Juriidiliste apsakate risk väheneb ning nõustamine paraneb.

Uuringu kokkuvõttest “HR Outsourcing Trends and Insights 2009” saab lugeda, et ligi üks kolmandik (34%) uuringus osalenutest märkis, on valmis enam teenuseid sisse ostma kui 2 aastat tagasi. Tõenäoliselt seetõttu, et teenuste sisseost vähendab kulusid ja parendab tõhusust. Kulude vähendamine oli peamiseks väljakutseks 58% osalenutele.

Käimasolevates või äsja lõpetatud tegevuste seas mainis 61% vastanutest, et nad on rajanud personali teenuskeskuse ning 53% on alustanud 1-2 personaliteenuse sisseostu.
Personalijuhtimises otsitakse suuremat tõhusust ja mõjusust läbi personaliprogrammide standardiseerimise. Vastanutest 73% on käsil või on just lõpetanud personaliprotsesside ümberkujundamise või standardiseerimise.

Hoolimata sisseostu selgetest eelistest on ka takistusi. Ligi pooled vastanutest tõdesid, et takistused teenuse sisseostuks asuvad nende enda organisatsiooni sees. Nendeks takistusteks on mittepiisav eelarve ning raskused sisseostus protsess korrektselt ette valmistada. Hirmu, kaotada kontroll võtmeprotsesse üle tõid välja 47% vastanutest. Viimane on väga hea näitaja, sest näha on, et võrreldes varasemate aastatega on hirm kontrolli kaotuse pärast vähenenud.

Mõtlemisainet pakuvad uuringu tulemused kuhjaga ning suundumusi, mis meil siin kohapeal toimuma võiks hakata, leiab samuti. Ka Eesti ettevõtted võiksid julgemalt otsida võimalusi osta sisse neid teenuseid, mida keegi teine suudab pakkuda kvaliteetsemalt ja tõhusamalt võrreldes samaväärse ekspertluse mehitamise ja hoidmisega oma majas. Samas ei tohiks teenuste sisseostule lähenevat taktikaliselt, otsides lühi-ajalist kokkuhoidu pika-ajalise kasvu arvelt.

Kristi Mikiver
OÜ Expert2Expert